„zDolny AslA�zaczek” – jA�zyk angielski

W dniu 20 paA?dziernika 2015r. odbyA� siA� szkolny etap I Konkurs JA�zyka Angielskiego zDolny AslA�zaczek organizowany przez WyA?szA� SzkoA�A� FilologicznA� we WrocA�awiu. Uczestnicy rozwiA�zywali test na platformie e-learningowej sprawdzajA�cy znajomoA�A� leksyki, gramatyki i ortografii, rozumienie tekstu czytanego oraz podstawowA� wiedzA� dotyczA�cA� angielskiego obszaru jA�zykowego (elementy geografii, historii, kultury). Na rozwiA�zanie testu uczniowie mieli 40 minut. W konkursie wziA�A�o udziaA� 17 uczniA?w z klas IV-VI. Do kolejnego etapu konkursu zostajA� zakwalifikowani uczniowie z najlepszymi wynikami w etapie szkolnym, ktA?rzy uzyskali minimum kwalifikacyjne punktA?w.

Pills

Do etapu powiatowego I Konkursu JA�zyka Angielskiego „zDolny AslA�zaczek” zostaA�y zakwalifikowane dwie uczennice: Natalia PA�kalska i DobrosA�awa Adamczewska z klasy VIb.

Serdecznie gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

when does generic singulair come out buy dapoxetine hydrochloride pills online

Konkurs „ZDolny AslA�zaczek” – blok polonistyczno-matematyczny

W dniu 15 paA?dziernika 2015r. odbyA� siA� szkolny etap DolnoA�lA�skiego Konkursu dla UczniA?w SzkA?A� Podstawowych „zDolny AslA�zaczek”, ktA?rego organizatorem jest jest DolnoA�lA�ski OA�rodek Doskonalenia Nauczycieli weA�WrocA�awiu. ByA�a to czA�A�A� polonistyczno-matematyczna konkursu. W eliminacjach szkolnych wziA�A�o udziaA� 13 uczniA?w z klas IV-VI. Uczestnicy konkursu po przeczytaniu tekstu „Gdzie jest zA�oto z tamtych lat?” rozwiA�zywali zadania sprawdzajA�ce wiedzA� i umiejA�tnoA�ci polonistyczne i matematyczne. Na rozwiA�zanie zadaA� uczniowie mieli 60 minut.

Wyniki konkursu:

cheap pills

I miejsce – DobrosA�awa Adamczewska kl. VIb – 19 pkt.

II miejsce – Julia Banasiak kl. VIa – 18 pkt.

III miejsce – Angelika PorA�biak kl. VIB – 17 pkt.

Wszystkie trzy uczennice bA�dA� reprezentowaA�y naszA� szkoA�A� w etapieA� powiatowym konkursu „zDolny AslA�zaczek”.

Gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

buy metoprolol tartrate prednisone treatment for ms

Pasowanie na ucznia

order torsemide classification

Dnia 14 paA?dziernika 2015 roku w sali gimnastycznej SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim 36 pierwszoklasistA?w w rytmie Poloneza wkroczyA�o w poczet uczniA?w SzkoA�y Podstawowej. W uroczystoA�ci wziA�li udziaA�: Dyrekcja SzkoA�y, Rodzice uczniA?w klas pierwszych, Grono pedagogiczne oraz uczniowie caA�ej spoA�ecznoA�ci szkolnej. UroczystoA�A� poprowadziA�a uczennica klasy szA?stej DobrosA�awa Adamczewska.
W czA�A�ci artystycznej bohaterowie tego dnia recytowali wiersze, A�piewali piosenki o szkole i piA�knie naszej Ojczyzny oraz przedstawili inscenizacjA� pt. a�zPrzybory szkolnea�?. Egzamin z wiedzy szkolnej zdali A�piewajA�co, czego dowodem byA�y gromkie brawa.
Po czA�A�ci artystycznej odbyA�a siA� ceremonia A�lubowania i pasowania na ucznia. PierwszoklasiA�ci A�lubowali byA� dobrymi Polakami, godnie reprezentowaA� swojA� szkoA�A� swym zachowaniem i naukA�, sprawiaA� radoA�A� rodzicom i nauczycielom. NastA�pnie Pani Dyrektor Aleksandra Markowska dokonaA�a aktu pasowania na ucznia SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim symbolicznym oA�A?wkiem, po ktA?rym zA�oA?yA�a A?yczenia nowo przyjA�tym uczniom i rodzicom.
Podczas uroczystoA�ci gA�os zabrali przedstawiciele rodzicA?w uczniA?w klas pierwszych dziA�kujA�c za przyjA�cie ich pociech do braci uczniowskiej. Rodzice zA�oA?yli rA?wnieA? swojA� deklaracjA� pomocy dzieciom i dbania o ich rozwA?j. MiA�e sA�owa do uczniA?w skierowaA�a teA? przewodniczA�ca szkoA�y Julia Banasiak, a klasy szA?ste wrA�czyA�y mA�odszym kolegom biaA�e i czerwone rA?A?e. PierwszoklasiA�ci otrzymali od swoich wychowawczyA�, Pani ElA?biety Poradzisz i Pani Anny Horbik pamiA�tkowe dyplomy, a od rodzicA?w drobne upominki. Po uroczystoA�ci czekaA� na dzieci sA�odki poczA�stunek przygotowany przez ich rodzicA?w.

cymbalta cost ontario

buy pills Pills

MA�odzieA?owa Rada Miejska

Dnia 12 paA?dziernika 2015 roku przewodniczA�ca SamorzA�du Uczniowskiego buy pills Julia Banasiak z klasy VIa oraz Marcin Miszkiewicz z klasy V wziA�li udziaA� w II sesji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu. Zanim jednak rozpoczA�A�y siA� uroczyste obrady, radni wziA�li udziaA� w posiedzeniu komisji statutowej MRM oraz warsztatach przygotowujA�cych nowych radnych do pracy w Radzie. Punktualnie o godzinie 10:00 przewodniczA�ca MRM Olimpia Kossakowska rozpoczA�A�a obrady, ktA?rym przysA�uchiwaA� siA� burmistrz gminy Milicz pan Piotr Lech, wiceburmistrz pan SA�awomir Strzelecki oraz przewodniczA�ca Rady Miejskiej pani Halina SmoliA�ska. Po otwarciu obrad gA�os zabraA� Szymon Borowiak, ktA?ry podsumowaA� pierwszy rok dziaA�alnoA�ci II kadencji MRM. NastA�pnie pan Piotr Lech oraz pani Halina SmoliA�ska poA?egnali radnych koA�czA�cych kadencjA�, wrA�czajA�c im dyplomy, pamiA�tkowe statuetki oraz piA�kne rA?A?e. Kolejnym punktem byA�o zaprzysiA�A?enie i wrA�czenie zaA�wiadczeA� nowym radnym. PA?A?niej radni wybierali wiceprzewodniczA�cego MRM, ktA?rym zostaA�a Patrycja Krawczyk. Ostatnim punktem obrad byA�o przedstawienie planu pracy MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu przez jej opiekuna pana Tomasza Kuscha. Przerwy w obradach zwiA�zane m.in. z przygotowaniem wyborA?w wiceprzewodniczA�cego MRM uA�wietnili uczniowie SzkoA�y Muzycznej. Po uzupeA�nieniu skA�adu komisji staA�ych rady przewodniczA�ca MRM zakoA�czyA�a obrady i zaprosiA�a radnych na smaczny poczA�stunek.

order advair samples

http://hepc.ronmetcalfe.com/index.php/2018/03/17/buy-nolvadex-with-mastercard/ purchase silagra online

Wybory do SamorzA�du Uczniowskiego

Dnia 2 paA?dziernika 2015 roku w naszej szkole odbyA�y siA� wybory prezydium SamorzA�du Uczniowskiego. PoprzedziA�a je dwutygodniowa kampania wyborcza, podczas ktA?rej kandydaci z klas IV-VI: Julian Stachura, Julia Banasiak, Julia Ptak, Paulina Surma, DobrosA�awa Adamczewska, Amelia KA�opocka, Wiktoria KoA�odziej, Marcin Miszkiewicz, Jagoda Molska i Dominika Maksyminko starali siA� przekonaA� swoje koleA?anki i kolegA?w do gA�osowania na ich kandydaturA�. Szkolne korytarze zapeA�niA�y siA� interesujA�cymi plakatami wyborczymi, na ktA?rych zostaA�y przedstawione programy wyborcze kandydatA?w. Wszyscy uczniowie szkoA�y mogli zapoznaA� siA� z propozycjami swoich kolegA?w, by potem podjA�A� decyzjA�, na kogo zagA�osowaA�. W wyborach wziA�A�o udziaA� 178 uczniA?w i 8 nauczycieli. W wyniku gA�osowania przewodniczA�cA� SU zostaA�a uczennica klasyA� VI a- Julia Banasiak, jej zastA�pcA� – pills online Paulina Surma (rA?wnieA? z klasyA� VI a), a skarbnikiem uczeA� klasy V – buy levothroid no prescription Marcin Miszkiewicz.

buy panmycin by upjohn

Przyjaciele Pomnikowych Drzew

Dnia 30 wrzeA�nia 2015 roku uczennice klasy V: Jagoda Molska, Nadia Rybka, Oliwia KwaA�niewska i Wiktoria Pachnik uczestniczyA�y w warsztatach inaugurujA�cych projekt a�zPrzyjaciele Pomnikowych Drzewa�?, ktA?ry dotyczy tworzenia pomnikA?w przyrody na terenie gminy Milicz i KroA�nice.

Podczas warsztatA?w omA?wiono znaczenie starych drzew, wyjaA�niono co to sA� pomniki przyrody i jak je identyfikowaA�. NastA�pnie zebrani zostali zapoznani z celami projektu i jak zostaA� a�zOpiekunem pomnikowych drzewa�?. Po pysznym poczA�stunku uczestnicy udali siA� na czA�A�A� praktycznA� warsztatA?w do parku milickiego, gdzie mierzyli obwA?dA� i przekrA?j korony drzew z wykorzystaniem narzA�dzi mierniczych.

http://winna.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/used-nissan-caravan-for-sale-in-zimbabwe/

Celem wspA?lnych dziaA�aA� jest wzmocnienie ochrony drzew o walorach pomnikowych poprzez akcjA� edukacyjnA� i uruchomienie procesu nadania im statusA?w pomnikA?w przyrody.

Cheap

Projekt bA�dzie realizowany w ramach inicjatywy lokalnejA� Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”, ktA?ra zostaA�a zakwalifikowana do projektu Fundacji EkoRozwojuA� w ramach programu LOKALNE EKOLOGICZNE INICJATYWY OBYWATELSKIE ze A�rodkA?w Narodowego Funduszu Ochrony Asrodowiska.

Wizyta w gospodarstwie rybackim

http://qidsurvey.com/?p=485

W dniu 30 wrzeA�nia uczniowie klas IV-VI brali udziaA� w wycieczce edukacyjnej do gospodarstwa rybackiego w Potaszni. Uczniowie mieli moA?liwoA�A� obserwacji pracy rybakA?w, ktA?rzy za pomocA� specjalnych siatek tzw. kasarkA?w przenosili ryby do sortowni. NastA�pnie trafiaA�y one do basenA?w transportowych, gdzie byA�y waA?one zanim zostanA� przewiezione do magazynA?w rybnych.
Pan Krzysztof Bociek, kierownik ZakA�adu Rybackiego Potasznia, zaprezentowaA� uczniom rA?A?ne gatunki ryb zA�owione przez rybakA?w m.in. karpia, amura, suma, jesiotra, szczupaka, lina czy toA�pygA�.

Wizyta w gospodarstwie rybnym zostaA�a zorganizowana w ramach projektu orientacji prozawodowej a�zLudzie rA?A?nych zawodA?wa�?

beconase price comparison Buy siberian ginseng purchase

PoA�kolonie „Milicz Miasto Dzieci”

Buy bonnispaz how much

Od 24 lipca do 30 lipca 64 uczniA?w z naszej szkoA�y wziA�A�o udziaA� w pA?A�koloniach a�zMilicz Miasto Dziecia�?. To byA�y niezapomniane chwile. W cztery dni dzieci poznaA�y zawody takie jak: dekorator bombek choinkowych, filmowiec, ogrodnik, rolnik, bankowiec, dziennikarz, ochroniarz, mechanik samochodowy, straA?ak, tA�umacz, przyrodnik, policjant, leA�nik czy kelner. Od godziny 10:00 do 13:00 kaA?dego dnia dzieci pracowaA�y, aby zarobiA� pieniA�dze tzw. a�zTauronkia�?.A� Zarobione a�ztauronya�? dzieci mogA�y wydaA� w a�zSklepie MarzeA�a�? albo otworzyA� lokatA� w banku Miasta Dzieci i dziA�ki odsetkom z lokaty mogA�y kupiA� wymarzonA� zabawkA�. Po pracy dzieci miaA�y czas na posiA�ek, taniec, gry sportowe lub kino. Wszyscy A�wietnie siA� bawili. ByA� to naprawdA� wspaniale spA�dzony czas.

buy pills