MA�odzieA?owa Rada Miejska

Dnia 12 paA?dziernika 2015 roku przewodniczA�ca SamorzA�du Uczniowskiego buy pills Julia Banasiak z klasy VIa oraz Marcin Miszkiewicz z klasy V wziA�li udziaA� w II sesji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu. Zanim jednak rozpoczA�A�y siA� uroczyste obrady, radni wziA�li udziaA� w posiedzeniu komisji statutowej MRM oraz warsztatach przygotowujA�cych nowych radnych do pracy w Radzie. Punktualnie o godzinie 10:00 przewodniczA�ca MRM Olimpia Kossakowska rozpoczA�A�a obrady, ktA?rym przysA�uchiwaA� siA� burmistrz gminy Milicz pan Piotr Lech, wiceburmistrz pan SA�awomir Strzelecki oraz przewodniczA�ca Rady Miejskiej pani Halina SmoliA�ska. Po otwarciu obrad gA�os zabraA� Szymon Borowiak, ktA?ry podsumowaA� pierwszy rok dziaA�alnoA�ci II kadencji MRM. NastA�pnie pan Piotr Lech oraz pani Halina SmoliA�ska poA?egnali radnych koA�czA�cych kadencjA�, wrA�czajA�c im dyplomy, pamiA�tkowe statuetki oraz piA�kne rA?A?e. Kolejnym punktem byA�o zaprzysiA�A?enie i wrA�czenie zaA�wiadczeA� nowym radnym. PA?A?niej radni wybierali wiceprzewodniczA�cego MRM, ktA?rym zostaA�a Patrycja Krawczyk. Ostatnim punktem obrad byA�o przedstawienie planu pracy MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu przez jej opiekuna pana Tomasza Kuscha. Przerwy w obradach zwiA�zane m.in. z przygotowaniem wyborA?w wiceprzewodniczA�cego MRM uA�wietnili uczniowie SzkoA�y Muzycznej. Po uzupeA�nieniu skA�adu komisji staA�ych rady przewodniczA�ca MRM zakoA�czyA�a obrady i zaprosiA�a radnych na smaczny poczA�stunek.

order advair samples

http://hepc.ronmetcalfe.com/index.php/2018/03/17/buy-nolvadex-with-mastercard/ purchase silagra online