„Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!”

Informacje o projekcie: ➡  Pobierz

Klauzula informacyjna

Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2019/2020.


W nowym roku szkolnym poszerzono ofertę zajęć w ramach Projektu „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 o następne zajęcia rozwijające dla uczniów. W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesne pracownie: językową, chemiczną, komputerową, terapeutyczną, a także doposażono pracownie: przyrodniczą i matematyczną w pomoce dydaktyczne oraz zestaw tablicy z rzutnikiem.

Zajęcia odbywające się w nowych pracowniach z nowoczesnymi pomocami (w tym TIK) cieszą dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie chętnie i z wielkim entuzjazmem uczestniczą w zajęciach rozwijających z matematyki -3 grupy, przyrody- 1 gr., języka angielskiego-3 gr., ICT-3 gr., SI- 5 gr.,laboratorium chemicznym-2gr., (nabór do gr.3 odbędzie się w II semestrze).


Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim jest jedną z czterech placówek objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć! Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem  projektu jest:
– podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
-rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– wdrożenie trwałych i kompleksowych zmian w funkcjonowaniu szkoły do grudnia 2020 roku.
– zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej poprzez wdrożenie programów zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, tematycznych laboratoriów i warsztatów rozwojowych oraz ekowarsztatów,
–  wsparcie rodziców uczniów
– trwałe podniesienie jakości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia poprzez doposażenie szkoły w niezbędne pomoce (w tym TIK)
– podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu umiejętności uczenia i wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Zakres oferty dla uczniów  obejmuje: zajęcia rozwijające z matematyki , przyrody, języka angielskiego, informatyki, laboratorium chemiczne, zajęcia terapeutyczne, warsztaty ogólnorozwojowe.
Zajęcia odbywają się w grupach 8-osobowych i są całkowicie bezpłatne.
Dodatkowo uczniowie i uczennice mogą skorzystać z  oferty zajęć terenowych- Ekowarsztatów w Dolinie Baryczy, a także warsztatów wyjazdowych do edukacyjnych placówek na Dolnym  Śląsku.
Rodzicom zaoferowane zostaną warsztaty grupowe doskonalące kompetencje wychowawcze. Natomiast nauczyciele w ramach projektu skorzystają z fachowej wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów pracy z uczniem.
Ponadto nasza szkoła została  wyposażona w pracownie: językową, terapeutyczną, przyrodniczą, chemiczną oraz pomoce dydaktyczne do matematyki i informatyki.
Za prawidłowy przebieg działań projektowych w szkole odpowiada Asystent Szkolny- pani Beata Walerjańczyk ,  która udziela informacji w przypadku pytań dotyczących projektu.


Podsumowanie z realizacji projektu „Szkoła na podium- tutaj lubię się uczyć”