„Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!”

„Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!”

Informacje o projekcie: ➡  Pobierz

Klauzula informacyjna


SPRAWOZDANIE PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU„SZKOŁA NA PODIUM- TUTAJ LUBIĘ SIĘ UCZYĆ

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim jest jedną z czterech placówek objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć! Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów oraz wdrożenie trwałych i kompleksowych zmian w funkcjonowaniu szkoły.
W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesne pracownie: językową, chemiczną, terapeutyczną, a także doposażono pracownie: przyrodniczą, matematyczną, fizyczną, informatyczną w pomoce dydaktyczne oraz zestawy tablic interaktywnych, zestaw tablicy z rzutnikiem, laptopów, tabletów.
Zajęcia odbywały się w nowych pracowniach z nowoczesnymi pomocami (w tym TIK) cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie chętnie i z wielkim entuzjazmem brali udział w zajęciach rozwijających z matematyki, przyrody, chemii, języka angielskiego, zajęciach terapeutycznych , warsztatach ogólnorozwojowych. Dodatkowo uczniowie skorzystali z  oferty zajęć terenowych- Ekowarsztatów w Dolinie Baryczy, a także warsztatów wyjazdowych do edukacyjnych placówek na Dolnym Śląsku. Rodzicom zaoferowano warsztaty doskonalące kompetencje wychowawcze. Natomiast nauczyciele podczas szkoleń w ramach projektu skorzystali z fachowej wiedzy dotyczącej skutecznych i atrakcyjnych sposobów pracy z uczniem oraz zostali przeszkoleni z zakresu TIK oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE ICT

W zajęciach rozwijających w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej zostały utworzone 3 grupy, w których uczestniczyło po 8 uczniów. W sumie każda z grup odbyła po 30 godzin zajęć. Odbywały się one w nowoczesnej pracowni komputerowej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – laptopy, gry multimedialne, tablety, programy. Wykorzystane pomoce dydaktyczne i sprzęt wpłynęły na jakość zajęć i wpłynęły motywująco na uczniów uczestniczących w zajęciach. Uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia i z dużym zaangażowaniem podejmowali się wszelakich zadań. Celem nadrzędnym zajęć z zakresu ICT było przygotowanie uczniów do prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego. Uczniowie mieli także okazję rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie korzystania z różnych programów i aplikacji, nauczyli się korzystać z sieci internetowej w bezpieczny i efektywny sposób, zrozumieli, że komputer to nie tylko narzędzie do zabawy, ale i do nauki czy pracy.
Program zajęć został dostosowany do wieku i umiejętności uczestników, a treści obejmowały materiał zawarty w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla odpowiedniego etapu edukacyjnego z przedmiotu informatyka. Uczestnicy poznawali odpowiednie narzędzia edytora grafiki Paint i Paint3D oraz tworzyli prace na określony temat i według poleceń prowadzącego. Rozwijali swoje umiejętności korzystania z edytora tekstu LibreOffice Writer, łączyli także edytor tekstu z edytorem grafiki. Próbowali również samodzielnie tworzyć prezentacje multimedialne, korzystając z szablonu, wstawiając i usuwając slajdy, wprowadzając tekst oraz różne zdjęcia i grafiki. W ramach podstaw programowania konstruowali proste skrypty w programie Scratch, modyfikowali i obracali duszka czy obiekty na scenie. Uczniowie nauczyli się także bezpiecznie poruszać po sieci internetowej, korzystać z różnych edukacyjnych stron czy selekcjonować ściągnięty materiał. Poznali również gry edukacyjne, które mogą wspierać ich w uczeniu innych przedmiotów.
Zaplanowane zajęcia zostały zrealizowane, a poziom umiejętności i kompetencji uczniów wzrósł. Poznali oni komputer jako pożyteczne narzędzie do nauki i pracy, nauczyli się korzystać bezpiecznie z Internetu, wiedzą, jak selekcjonować materiały z różnych źródeł czy wykorzystywać odpowiednie programy do ciekawych i kreatywnych prac dodatkowych. Uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii, w tym elementów programowania oraz bezpiecznego poruszania się w sieci.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W zajęciach rozwijających z języka angielskiego zostały utworzone 3 grupy, w których uczestniczyło po 8 uczniów. W sumie każda z grup odbyła po 45 godzin zajęć rozwijających kompetencje językowe. Zajęcia odbywały się w nowoczesnej pracowni językowej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt. Wykorzystane pomoce dydaktyczne i sprzęt wpłynęły na jakość zajęć i wpłynęły motywująco na uczniów uczestniczących w zajęciach. Uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia i z dużym zaangażowaniem podejmowali się wszelakich zadań. Uczniowie podnieśli swoje umiejętności zakresie czterech kompetencji: słuchania, czytania, mówienia i pisania. Wzbogacili słownictwo, rozwinęli umiejętności stosowania odpowiednich struktur gramatycznych, reagowania w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Rozwinięte zostały indywidualne zainteresowań uczniów oraz umiejętność wykorzystania narzędzi ICT do nauki języka. Zajęcia wpłynęły na motywację uczniów do nauki języków obcych oraz na zainteresowanie innymi krajami. Podczas zajęć uczniowie m. in. zapoznali się z elementami kultury i historii  Wielkiej Brytanii, USA i Australii. Poznali obyczaje związane z obchodami różnych Świąt w poszczególnych krajów. Poznali zwyczaj obchodzenia Dnia Św Patryka, Walentynki, Wielkanoc, Halloween i Bożego Narodzenia.  Podczas zajęć stosowano różne metody nauki takie jak śpiew, taniec oraz gry i  zabawy. Podczas nauki zdalnej uczniowie zwiedzali wirtualnie stolice Państw anglojęzycznych. Zajęcia w ramach projektu „SZKOŁA NA PODIUM – tutaj lubię się uczyć” były wspaniałą okazją do rozwijania umiejętności i zainteresowań nabytych podczas lekcji angielskiego.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ PRZYRODNICZYCH

W zajęciach rozwijających z przyrody zostały utworzone 2 grupy, w których uczestniczyło po 8 uczniów. W sumie każda z grup odbyła po 30 godzin zajęć. Głównym celem zajęć prowadzonych w ramach koła przyrodniczego było rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych uczniów związanych z przyrodą poprzez aktywne formy samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Realizacja zajęć  koła przyrodniczego przyczyniła się do zdecydowanej poprawy jakości i efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. Zwłaszcza dzięki profesjonalnym pomocom dydaktycznym, które zostały zakupione w ramach realizowanego projektu.
Dzięki prowadzonym zajęciom udało się zmniejszyć niepowodzenia szkolne. Uczestnicy zajęć osiągnęli dobre i bardzo dobre oceny przyrody, zarówno cząstkowe, jak i na koniec semestru/roku. Ponadto nastąpił też wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów: uczestnicy zajęć cechowali się dużą aktywnością na lekcjach przyrody oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Chętniej wykonywali zadania dodatkowe, prezentowali efekty swojej pracy na forum.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ CHEMICZNYCH

W zajęciach rozwijających z chemii zostały utworzone 2 grupy, w których uczestniczyło po 8 uczniów. W sumie każda z grup odbyła po 30 godzin zajęć. Celem zajęć w ramach laboratorium chemicznego było: rozwijanie zainteresowania przedmiotem chemia, rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczych, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie umiejętności wykonywania eksperymentów chemicznych, prawidłowego korzystania z dostępnego sprzętu oraz odczynników chemicznych.
Podczas zajęć uczniowie kształcili umiejętność bezpiecznego i odpowiedzialnego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi w trakcie samodzielnie wykonywanych doświadczeń. Nabywali umiejętność opisu obserwacji a także prawidłowego formułowania wniosków. Samodzielnie znajdowali, wykorzystywali i przetwarzali informacje, korzystając z wielu dostępnych źródeł. Zajęcia odbyły się dzięki pomocom dydaktycznym pozyskanym w ramach projektu, m.in. sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne, sprzęt multimedialny.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH Z MATEMATYKI

W zajęciach rozwijających z matematyki zostały utworzone 3 grupy, w których uczestniczyło po 8 uczniów. W sumie każda z grup odbyła po 30 godzin zajęć. Celem prowadzenia zajęć było rozwijanie umiejętności i zainteresowania matematyką. Umiejętne posługiwanie się i wykorzystywanie informacji zawartych w zadaniach, sprawne posługiwanie się wzorami i symbolami matematycznymi, wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach praktycznych a także kształcenie umiejętności rozumowania oraz etapowego rozwiązywania złożonych zadań. Kolejnym celem zajęć było przygotowanie uczniów do konkursów matematyczno-informatycznych oraz radzenie sobie ze stresem podczas prac diagnozujących wiedze i umiejętności matematyczne. Zajęcia sprzyjały integracji i wspólnemu rozwiązywaniu zagadek matematycznych.
Dodatkowe rozwijające zajęcia z matematyki posłużyły efektywnemu wykorzystaniu czasu wolnego spędzanego w szkole. Podczas zajęć stosowano gry i zabawy matematyczne stolikowe oraz korzystano z platform edukacyjnych m.in. matzoo, szalone liczby, wordwall, quizizz. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach rozwijających z matematyki. Podnieśli swoje kompetencje w zakresie matematyki oraz wzrosła ich wiara we własne możliwości.

SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

W zajęciach terapeutycznych zostały utworzone 3 grupy terapii logopedycznej, w których uczestniczyło po 4 uczniów oraz 5 grup terapii SI, w których uczniowie uczestniczyli indywidualnie. W sumie każda z grup odbyła po 30 godzin zajęć.
Zajęcia z zakresu terapii SI odbywały się sali terapeutycznej wyposażonej w ramach projektu w zestaw mebli, dywan, laptop dla nauczyciela oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wyposażenie sali nie tylko wpłynęło na atrakcyjność zajęć, ale również stymulowało rozwój dziecka. Głównym celem zajęć była poprawa jakości odbierania, przesyłania i organizowania bodźców oraz dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Zajęcia wspomagały ogólny rozwój dziecka, wzmocniły poczucie własnej wartości ucznia poprzez pozytywne motywowanie. Uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia, nawiązywali pozytywny kontakt z terapeutą co znacznie wpłynęło na zmniejszenie deficytu dzieci.
Zajęcia z zakresu terapii logopedycznej kształtowały prawidłową wymowę uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym, leksykalnym oraz usuwały wady i zaburzenia mowy. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach oraz wykonywały przygotowane dla nich zadania, podczas których wykorzystywano różnego rodzaju pomoce do ćwiczeń. Uczniowie wykonywali ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, utrwalali wywoływane głoski podczas zabaw i gier logopedycznych. Usprawniali motorykę małą oraz technikę czytania pisania. Zajęcia logopedyczne przyczyniły się do poprawy sprawności narządów artykulacyjnych uczniów oraz skorygowaniu występujących wad wymowy w różnym stopniu.

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW OGÓLNOROZWOJOWYCH

Podczas zajęć warsztatów ogólnorozwojowych została utworzona 1 grupa , w której uczestniczyło 8 uczniów. W sumie grupa odbyła po 30 godzin zajęć. Ze względu na sytuację pandemiczną część zajęć odbyła się w formie stacjonarnej, pozostała część zdalnie. Zajęcia miały na celu usprawnienie koncentracji uwagi, rozwijanie pamięci oraz wykorzystywanie mnemotechnik oraz mapy myśli, rozwijanie twórczego i logicznego myślenia, poszerzenie pola widzenia oka, ulepszenie umiejętności współpracy w grupie, rozpoznawanie i kierowanie emocjami. Założone efekty zajęć zostały osiągnięte przez uczniów w różnym stopniu. Zajęcia były okazją do stymulowania rozwoju dziecka w wielu strefach, z pewnością przełożą się na lepsze funkcjonowanie dziecka w sytuacjach szkolnych.


W nowym roku szkolnym poszerzono ofertę zajęć w ramach Projektu „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 o następne zajęcia rozwijające dla uczniów. W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesne pracownie: językową, chemiczną, komputerową, terapeutyczną, a także doposażono pracownie: przyrodniczą i matematyczną w pomoce dydaktyczne oraz zestaw tablicy z rzutnikiem.

Zajęcia odbywające się w nowych pracowniach z nowoczesnymi pomocami (w tym TIK) cieszą dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie chętnie i z wielkim entuzjazmem uczestniczą w zajęciach rozwijających z matematyki -3 grupy, przyrody- 1 gr., języka angielskiego-3 gr., ICT-3 gr., SI- 5 gr.,laboratorium chemicznym-2gr., (nabór do gr.3 odbędzie się w II semestrze).


Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim jest jedną z czterech placówek objętych wsparciem w ramach projektu pn. „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć! Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem  projektu jest:
– podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
-rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– wdrożenie trwałych i kompleksowych zmian w funkcjonowaniu szkoły do grudnia 2020 roku.
– zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej poprzez wdrożenie programów zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, tematycznych laboratoriów i warsztatów rozwojowych oraz ekowarsztatów,
–  wsparcie rodziców uczniów
– trwałe podniesienie jakości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia poprzez doposażenie szkoły w niezbędne pomoce (w tym TIK)
– podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu umiejętności uczenia i wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Zakres oferty dla uczniów  obejmuje: zajęcia rozwijające z matematyki , przyrody, języka angielskiego, informatyki, laboratorium chemiczne, zajęcia terapeutyczne, warsztaty ogólnorozwojowe.
Zajęcia odbywają się w grupach 8-osobowych i są całkowicie bezpłatne.
Dodatkowo uczniowie i uczennice mogą skorzystać z  oferty zajęć terenowych- Ekowarsztatów w Dolinie Baryczy, a także warsztatów wyjazdowych do edukacyjnych placówek na Dolnym  Śląsku.
Rodzicom zaoferowane zostaną warsztaty grupowe doskonalące kompetencje wychowawcze. Natomiast nauczyciele w ramach projektu skorzystają z fachowej wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów pracy z uczniem.
Ponadto nasza szkoła została  wyposażona w pracownie: językową, terapeutyczną, przyrodniczą, chemiczną oraz pomoce dydaktyczne do matematyki i informatyki.
Za prawidłowy przebieg działań projektowych w szkole odpowiada Asystent Szkolny- pani Beata Walerjańczyk ,  która udziela informacji w przypadku pytań dotyczących projektu.


Podsumowanie z realizacji projektu „Szkoła na podium- tutaj lubię się uczyć”