Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.spwziachowo.pl/

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-08-18.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst.
  • Część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Powody braku spełniania wymagań

    • Większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Poprawienie wymienionych powyżej elementów niedostępnych niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Szkoła deklaruje się jednak sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Zainstalowano menu narzędzi ułatwień dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Strona posiada opcję szybkiego wyszukania poprzez wpisanie frazy. Witryna została dostosowana do wersji mobilnej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-22.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Posacka, spwziachowo@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 384 92 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz we Wziąchowie Wielkim mieści się w dwukondygnacyjnym budynku zlokalizowanym pod adresem Wziąchowo Wielkie 47, 56-300 Milicz. Budynek jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 50 m od szkoły.

Na terenie jednostki brak utwardzonego parkingu, w tym brak wyznaczonego miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami. Interesanci mogą zaparkować na nieutwardzonym terenie za budynkiem lub przed szkołą.

Do większości wejść do szkoły, w tym także do wejścia głównego prowadzi bezpośrednio chodnik, brak schodów do pokonania.

Sekretariat, w którym są przyjmowani interesanci znajduje się na parterze. Prowadzi do niego obszerny korytarz oraz czterostopniowe schody.

Na piętro prowadzą klatki schodowe. Brak windy lub innych urządzeń pozwalających osobom ze szczególnymi potrzebami na pokonanie różnicy poziomów.

Szerokości korytarzy nie stanowią barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przejściach do większości pomieszczeń brak progów mogących utrudniać przemieszczanie się osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Na terenie szkoły brak wyznaczonych toalet dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim umożliwia wstęp osobie z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

brak


 

Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej – jeżeli potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy – złóż ten wniosek

Plan działań na rzecz poprawy dostępności na lata 2021-2024

Raport dostępności – III 2021