O szacunku dla drugiego człowieka

Dnia 16 maja 2019r.odbył się roboczy apel w sali gimnastycznej klas IV-VIII ,podczas którego pani dyrektor Małgorzata Posacka, w obecności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, omówiła ważne kwestie dotyczące poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, bezpieczeństwa w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnych. Spotkanie dotyczyło również przestrzegania przez uczniów kodeksu szkolnego.

Szczególną uwagę zwrócono na:

-dyscyplinę oraz kulturę uczniów podczas przerw i jazdy w autobusie szkolnym,

-przejawy przemocy słownej w tym obrażanie kolegów i członków ich rodzin,

-niszczenie mienia szkolnego,

-zbyt częste zwolnienia z zajęć na basenie,

-nadużywanie zwolnień z lekcji,

-niestosowny wygląd uczennic.

Wychowawcy klas 0-III przeprowadzili zajęcia na temat bezpieczeństwa i procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej w klasach.