VII Powiatowy Konkurs JA�zyka Angielskiego

W A�rodA� 19 marca 2014 roku odbyA� siA� VII Powiatowy Konkurs JA�zyka Angielskiego, w ktA?rym udziaA� wziA�li uczniowie z 3 szkA?A�: SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim, SzkoA�y Podstawowej w KuA?nicy Czeszyckiej oraz SzkoA�y Podstawowej nr 2 w Miliczu.

bupron shipping Buy

Do konkursu przystA�piA�o 18 uczniA?w. Celem konkursu byA�o rozbudzanie i rozwijanie zainteresowaA� do nauki jA�zyka angielskiego, motywowanie uczniA?w do doskonalenia sprawnoA�ci jA�zykowych oraz umoA?liwianie uczniom zaprezentowania umiejA�tnoA�ci jA�zykowych.

NaszA� szkoA�A� reprezentowali nastA�pujA�cy uczniowie:

W kategorii klas VI: Joanna Bazak z kl. VIb, Wiktoria GrodziA�ska z kl. VIb i Jakub A?uczak z klasy VI b

W kategorii klas V: Kinga MiA�kus z klasy VB, Katarzyna Polit z klasy Vb i Weronika Otworowska z klasy Va.

W kategorii klas VI Jakub A?uczak zajA�A� III miejsce topamax and mood disorder , a w kategorii klas V Kinga MiA�kus zajA�A�a II miejsce.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom!