TYDZIEA? POLSKI

tydzien-poslkiDnia 10 listopada 2016 roku wszyscy uczniowie naszej szkoA�y elegancko ubrani w stroje apelowe ozdobione piA�knymi kokardami narodowymi zebrali siA� w sali gimnastycznej, by wziA�A� udziaA� w podsumowaniu ogA?lnoszkolnego projektu edukacyjnego a�z TydzieA� Polskia�?. a�z TydzieA� Polskia�? to projekt dydaktyczny, ktA?rego celem jest rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, ksztaA�towanie wiA�zi z krajem ojczystym, poszerzanie wiedzy z historii Polski ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem okresu zaborA?w i odzyskania przez PolskA� niepodlegA�oA�ci w 1918 roku, rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zdolnoA�ci twA?rczych oraz samodzielnego myA�lenia i sprawnego dziaA�ania uczniA?w. W jego realizacjA� zaangaA?owani byli wszyscy uczniowie szkoA�y, ich wychowawcy oraz rodzice uczniA?w….

Cheap

UroczystoA�A� rozpoczA�A�a siA� wystA�pem uczniA?w klasy VI, ktA?rzy przygotowali wraz z paniA� IwonA� RuciA�skA� apel z okazji AswiA�ta Odzyskania NiepodlegA�oA�ci. WystA�p najstarszych uczniA?w naszej szkoA�y byA� ciekawA� lekcjA� historii i patriotyzmu. SzA?stoklasiA�ci z duA?ym zaangaA?owaniem starali siA� przekonaA� swoje koleA?anki i kolegA?w do zaangaA?owania w obchody A�wiA�t narodowych, okazywania szacunku symbolom narodowym, dbania o tradycje i historiA� naszej ojczyzny. WystA�pujA�cy zabrali publicznoA�A� w historycznA� podrA?A? po tragicznych dziejach naszego kraju, od powstaA�, poprzez zabory, aA? do odzyskania przez PolskA� niepodlegA�oA�ci w 1918 roku, przybliA?ajA�c sylwetki sA�awnych PolakA?w m.in. JA?zefa PiA�sudskiego i twA?rczoA�A� patriotycznA� polskich poetA?w. WystA�p zakoA�czyA�a pani dyrektor, MaA�gorzata Posacka, ktA?ra podziA�kowaA�a uczniom oraz ich opiekunom za piA�knA� lekcjA� patriotyzmu, uA�wiadamiajA�c wszystkim, A?e godne obchodzenie waA?nych rocznic narodowych, wiedza historyczna, znajomoA�A� hymnu, szacunek dla symboli narodowych, umiA�owanie ojczystej mowy to obowiA�zek kaA?dego Polaka- patrioty. ZachA�ciA�a rA?wnieA? wszystkich do radosnego A�wiA�towania, poniewaA? odzyskanie niepodlegA�oA�ci to piA�kne i peA�ne radoA�ci A�wiA�to.

NastA�pnie odbyA� siA� Szkolny Konkurs PieA�ni Patriotycznej buy flomax generic pills online online quibron-t , podczas ktA?rego uczniowie w dwA?ch kategoriach wiekowych (klasy I-III i klasy IV-VI) zaA�piewali takie pieA�ni A?oA�nierskie, jak a�zO mA?j rozmaryniea�?, a�zUA�ani, uA�ania�? czy a�zRotaa�?. Komisja w skA�adzie: p. M. Posacka, p. I. Makowska i p. E. ToboA�a z uwagA� przysA�uchiwaA�y siA� wystA�pujA�cym. Po dA�ugiej dyskusji jury przedstawiA�o wyniki. W kategorii klas 1-3 I-sze miejsce zdobyA�a klasa II b, II-gie miejsce klasa III c, a III-ie miejsce klasa III a. W kategorii klas 4-6 I-sze miejsce wywalczyA�a klasa V b, II-gie miejsce klasa VI, a III-ie klasa IV. Wszyscy uczestnicy muzycznych zmagaA� otrzymali pamiA�tkowe dyplomy.

Po krA?tkiej przerwie, podczas ktA?rej sala zostaA�a odpowiednio przygotowana, do quizu historycznego przystA�pili przedstawiciele klas IV-VI. Starsi uczniowie w dwuosobowych reprezentacjach klas zmagali siA� z trudnymi pytaniami z tragicznej historii naszej ojczyzny od rozbiorA?w, poprzez dzieje powstaA� listopadowego i styczniowego, po czasy I wojny A�wiatowej i odzyskania przez PolskA� niepodlegA�oA�ci. Jury w skA�adzie: p. S. Dziurkowski, p. I. Makowska, p. A. DA�bska i p. E. ToboA�a oceniaA�o wypowiedzi przedstawicieli poszczegA?lnych klas. Po dA�ugiej i zaciA�tej rywalizacji laur zwyciA�stwa otrzymali Dominik Ostrowski i Julian Stachura z klasy V b, II miejsce przypadA�o w udziale dziewczynkom z klasy V a- Dominice Maksyminko i Wiktorii KoA�odziej, a III miejsce wywalczyA�y uczennice klasy IV- Hanna MiA�kus i Zofia Psiuk. Wszystkie druA?yny zostaA�y uhonorowane dyplomami. Uczniowie po piA�knej lekcji patriotyzmu, wzbogaceni w wiedzA� historycznA�, wzruszeni piA�knymi pieA�niami A?oA�nierskimi rozeszli siA� do klas, pamiA�tajA�c o radosnym A�wiA�towaniu Dnia NiepodlegA�oA�ci.