TydzieA� Polski

W dniach od 6 do 10 listopada SzkoA�a Podstawowa we WziA�chowie Wielkim realizowaA�a ogA?lnoszkolny projekt edukacyjny a�zTydzieA� Polskia�?. a�zTydzieA� Polskia�? to projekt dydaktyczny, ktA?rego celem jest rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, ksztaA�towanie wiA�zi z krajem ojczystym, poszerzanie wiedzy z historii Polski ze szczegA?lnym uwzglA�dnieniem okresu zaborA?w i odzyskania przez PolskA� niepodlegA�oA�ci w 1918 roku, rozwijanie i rozbudzanie indywidualnych zdolnoA�ci twA?rczych oraz samodzielnego myA�lenia i sprawnego dziaA�ania uczniA?w.

Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali gazetki tematyczne poA�wiA�cone zaborom, powstaniom narodowym i odzyskaniu niepodlegA�oA�ci w 1918 roku.

Natomiast dnia 9 listopada 2017 roku wszyscy uczniowie szkoA�y elegancko ubrani w stroje apelowe ozdobione piA�knymi kokardami narodowymi zebrali siA� w sali gimnastycznej, by wziA�A� udziaA� w podsumowaniu projektu a�zTydzieA� Polskia�?. UroczystoA�A� rozpoczA�A�a siA� wystA�pem uczniA?w klasy V, ktA?rzy przygotowali wraz z paniA� IwonA� BagiA�skA� apel z okazji AswiA�ta Odzyskania NiepodlegA�oA�ci. O waA?noA�ci godnego obchodzenia rocznic narodowych, znajomoA�ci historii, hymnu, symboli narodowych przekonywali Hanna MiA�kus, RafaA� Kecher, Zofia Psiuk, MiA�osz Michalski, Bartosz Kokot i Julian Stachura (uczeA� klasy VIb). Przedstawienie uA�wietniA�y wiersze: a�zPolskie Skarbya�? deklamowany przez PawA�a Leszczyszyna, Kacpra WojtyczkA� i Kacpra HA�ciaka, a�zZiemia rodzinnaa�? WA�adysA�awa BeA�zy oraz przepiA�knie wykonana przez WiktoriA� Pachnik z klasy VII pieA�A� patriotyczna a�zJedenasty listopadaa�?.
NastA�pnie odbyA�a siA� druga czA�A�A� – Konkurs PieA�ni Patriotycznej, podczas ktA?rej do rywalizacji stanA�A�y klasy IV-VII. Jury w skA�adzie: p. Gabriela KrupiA�ska-Srokowska, p. Ireneusz Maleszka, p. Aleksandra DA�bska i p.SA�awomir Dziurkowski z uwagA� przysA�uchiwaA�o siA� wystA�pujA�cym. Po dA�ugiej dyskusji komisja przedstawiA�a wyniki. W kategorii klas 1-3 I miejsce zdobyA�a klasa I, II miejsce klasa IIIb, a III miejsce klasa IIIa. W kategorii klas 4-7 I miejsce wywalczyA�a klasa IV b, II miejsce klasa VII, a III klasa VIb. Wszyscy uczestnicy muzycznych zmagaA� otrzymali pamiA�tkowe dyplomy.
Po krA?tkiej przerwie rozpoczA�A� siA� quiz historyczny, do ktA?rego przystA�pili przedstawiciele klas V-VII. Uczniowie w dwuosobowych reprezentacjach klas zmagali siA� z pytaniami z historii naszej ojczyzny od rozbiorA?w, poprzez dzieje powstaA� listopadowego i styczniowego, po czasy I wojny A�wiatowej i odzyskania przez PolskA� niepodlegA�oA�ci. Komisja w skA�adzie: p. Gabriela KrupiA�ska-Srokowska, p. Ireneusz Maleszka, p. Aleksandra DA�bska i zastA�pca przewodniczA�cego szkoA�y Hanna MiA�kus oceniaA�o wypowiedzi przedstawicieli poszczegA?lnych klas. Po dA�ugiej i zaciA�tej rywalizacji laur zwyciA�stwa otrzymali Wiktoria KoA�odziej i Aleksander A?uczak z klasy VI a, II miejsce przypadA�o w udziale klasie VI b- Dominikowi Ostrowskiemu i Julianowi Stachurze, a III miejsce wywalczyA�y uczennice klasy VII- Zuzanna Rybka i Jagoda Molska. Wszystkie druA?yny zostaA�y uhonorowane dyplomami.
UroczystoA�ci zakoA�czyA�a pani dyrektor, MaA�gorzata Posacka, ktA?ra podziA�kowaA�a koordynatorom projektu p.SA�awomirowi Dziurkowskiemu i p.Aleksandrze Debskiej, a takA?e wszystkim uczniom oraz ich wychowawcom za zaangaA?owanie w realizacjA� projektu, ktA?ry jest waA?nym wydarzeniem w naszej szkole, oraz doskonaA�e przygotowanie swoich wychowankA?w do konkursA?w. Pani Dyrektor uA�wiadomiA�a rA?wnieA? uczniom naszej szkoA�y, A?e bycie patriotA� to nie tylko znajomoA�A� hymnu narodowego, wywieszanie podczas rocznic narodowych flagi, ale takA?e rzetelna nauka m.in. dziejA?w naszej ojczyzny poprzez poznanie waA?nych postaci, miejsc, dat i wydarzeA� historycznych.
Uczniowie po piA�knej lekcji patriotyzmu, wzbogaceni w wiedzA� historycznA�, wzruszeni piA�knymi pieA�niami A?oA�nierskimi rozeszli siA� do klas, pamiA�tajA�c o radosnym A�wiA�towaniu Dnia NiepodlegA�oA�ci.