ZajA�cia adaptacyjno-integracyjne w klasie I

RozpoczA�cie nauki w klasie pierwszej szkoA�y podstawowej, bywa czA�sto duA?ym stresem dla dzieci. Dlatego teA?, 12 paA?dziernika w naszej szkole odbyA�y siA� zajA�cia adaptacyjno-integracyjne prowadzone przez Panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miliczu.

buy finasteride for hair loss Pills

Celem tych zajA�A� byA�a pomoc uczniom w adaptacji do nowej dla siebie sytuacji, do podjA�cia siA� peA�nienia nowej roli- roli ucznia oraz wsparcie ich rozwoju emocjonalnego i spoA�ecznego.
ZajA�cia dostarczyA�y uczniom moA?liwoA�ci indywidualnych autoprezentacji- wystA�pienia na forum klasy, wzajemnego poznawania siA�, uczyA�y wzajemnej akceptacji oraz umiejA�tnoA�ci wspA?A�pracy i wspA?A�dziaA�ania w zespole.

cheap fosamax generic name buy pills