2018 ROK

AKTYWNE FERIE

Od 22 stycznia do 26 stycznia stowarzyszenie Nasza Szkoła realizowała projekt „Aktywne ferie” na ten cel pozyskała środki przez Urząd Miejski w Miliczu. W tym terminie zostały zrealizowane zajęcia dla 100 dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim, które nie miały możliwości wyjazdu i spędzały ferie w domach. Zorganizowano dwa wyjazdy autobusem do parku rozrywki we Wrocławiu. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach ruchowych, plastycznych oraz grach i zabawach. Wszystkie dzieci skorzystały z ciepłego posiłku i napoju. Wyjazd spowodował oderwanie dzieci i młodzieży od telewizora, komputera w czasie ferii. Uczestnicy rozwijali swoją samodzielność, a wyjazd przyczynił się do integracji uczniów.

 

ROK 2017

WNUCZEK UCZY DZIADKA

Od 4 maja do 30 czerwca dzięki otrzymaniu przez Urząd Miejski w Miliczu dotacji na realizację projektu Wnuczek uczy dziadka został zorganizowany cykl zajęć. Zadanie polegało na przeprowadzeniu w pracowni komputerowej placówki zajęć przygotowujących do korzystania z komputera dla grupy dziadków przy pomocy ich wnuków. Celem przedsięwzięcia było propagowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej wśród starszego pokolenia. Zajęcia pozwoliły na zdobycie przez emerytów podstawowej wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem komputera.

 

WODA-NATURALNYM WYBOREM DZIECI

Od 1 maja do 30 listopada stowarzyszenie Nasza Szkoła dzięki pozyskanym funduszom z Urzędu Miejskiego w Miliczu realizowała projekt „Woda-naturalnym wyborem dzieci”. Zadanie polegało na promowaniu zdrowych nawyków żywieniowych poprzez upowszechnianie wśród dzieci picia wody zamiast napojów słodzonych. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie dzieciom i ich rodzicom roli wody w codziennej diecie oraz niwelowanie złych nawyków u młodego pokolenia.

AKTYWIZOWANIE UCZNIÓW- ŚWIĘTO SZKOŁY

Od 17 maja do 31 maja 2017 r. realizowaliśmy projekt dzięki przyznanym środkom przez Urząd Miejski w Miliczu. Celem zadania było propagowanie wśród uczniów SP we Wziąchowie Wielkim historii i tradycji placówki. Zadanie zrealizowano poprzez zbieranie pamiątek, archiwalnych zdjęć, materiałów wspomnieniowych, przeprowadzanie wywiadów z byłymi uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Zebrany materiał posłużył do przygotowania w holu placówki wystawy „Nasza szkoła dawniej i dziś”. Zwięczeniem zadania było również opracowanie i wydanie folderu oraz broszurki wspomnieniowej obrazującej historię szkoły od czasu jej powstania. Został również opracowany i wydany symboliczny znaczek jako pamiątka ze Święta Szkoły. Wydany materiał został przekazany uczniom, rodzicom oraz społeczności lokalnej podczas uroczystości 31.05.2017r. Wydarzenie to, stało się punktem wyjścia do uchwalenia Święta Szkoły, które na stałe wpisze się w tradycję placówki, a zbiory historyczne będą gromadzone systematycznie.

POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ

Od 1 września do 30 listopada realizowalismy projekt Poznaj swoją okolicę, dzięki kwocie pozyskanej od Urzędu Miejskiego w Miliczu. W ramach realizacji zadania uczniowie Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim zbierali informacje o atrakcjach turystycznych okolic Wziachowa Wielkiego. Koordynatorem zadania był Szkolny Klub Turystyczny, który powstał przy placówce. W przedsięwzięciu zostali włączeni uczniowie klas I-VII, którzy brali udział w różnych formach zbierania informacji: rajdy, wycieczki, konkursy, warsztaty. W wyniku realizacji zadania uczniowie: poznali atrakcje turystyczne Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, zrozumieli niektóre zagrożenia środowiska naturalnego, a także rozwinęła się działalność turystyczno-krajoznawcza wśród uczniów. Uczestnicy dzięki zdobytej wiedzy podczas różnych form edukacji opracowali prezentację multimedialną promującą walory przyrodnicze regionu, wykorzystując zakupiony na ten cel sprzęt multimedialny.

SPOTKANIE Z MUZYKĄ

Od 1 wrzeA�nia do 31 grudnia 2017 r. dziA�ki pozyskanej kwocie przez stowarzyszenie Nasza SzkoA�a przyznanej przez UrzA�d Miejski w Miliczu realizowaliA�my projekt Spotkanie z muzykA�. Celem zadania byA�o podniesienie poziomu kulturalnego wA�rA?d uczniA?w SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim poprzez udziaA� w cyklu koncertA?w prowadzonych w budynku placA?wki. CaA�e przedsiA�wziA�cie poA�wiA�cone byA�o A�ciA�le okreA�lonej tematyce, skupionej wokA?A� rA?A?nych instrumentA?w, teorii muzyki, wykonawcA?w i utworA?w muzyki klasycznej. Planowane treA�ci posA�uA?yA�y jako wypeA�nienie realizacji programu wychowawczego szkoA�y.

„ROZWA�J-KU LEPSZEMU!”

W grudniu 2017r. Stowarzyszenie a�zNasza SzkoA�aa�? przy wspA?A�pracy z Funduszem Inicjatyw Lokalnych a�zzDolny AslA�sk Lokalniea�? zorganizowaA�o cykl zajA�A� dla rodzicA?w i dzieci pod hasA�em a�zRozwA?j- Ku lepszemu!a�?. ZajA�cia miaA�y na celu propagowanie technologi informacyjnej i komunikacyjnej tj. poznanie zastosowania i funkcji programA?w MS office: Word, Excel i Power Point. Na zajA�ciach uczestnicy poznali sposoby formatowania dokumentA?w, tworzenia wykresA?w i tabel, a takA?e nauczyli siA� tworzyA� prezentacje multimedialne.